Eastern Syriac :ܪܹܫ ܡܵܠܘܿܟܹ̈ܐ
Western Syriac :ܪܶܫ ܡܳܠܽܘܟ̈ܶܐ
Root :ܡܠܟ
Eastern phonetic :' ri:š ma: ' lu: ké
Category :noun
[Government]
English :the Prime Minister ;
French :le Premier Ministre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܠܟ, ܪܹܫ, ܡܵܠܘܿܟܵܐ

See also : ܪܹܫ ܡܵܠܘܿܟܹ̈ܐ, ܫܲܪܝܼܪܵܐ, ܪܹܝܫ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ, ܪܹܫ ܘܲܙܝܼܪܹ̈ܐ

Source : Bailis Shamun