Eastern Syriac :ܕܡܸܢܲܝܗܝ
Western Syriac :ܕܡܶܢܰܝܗܝ
Eastern phonetic :d ' min néh
Category :noun
English :from which ; ܙܢܲܝܹ̈ܐ ܫܸܪܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܡܸܠܬܵܐ ܕܡܸܢܲܝܗܝ ܡܸܠܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܝܫܝܼ ܚܫܝܼܠܹ̈ܐ : radical verb-forms from which other verbs are formed ;
French :à partir desquels / desquelles ; ܙܢܲܝܹ̈ܐ ܫܸܪܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܡܸܠܬܵܐ ܕܡܸܢܲܝܗܝ ܡܸܠܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܝܫܝܼ ܚܫܝܼܠܹ̈ܐ : formes radicales de verbes à partir desquelles les autres verbes sont formés ;
Dialect :Eastern Syriac

Source : Bailis Shamun