Eastern Syriac :ܣܝܵܡܹ̈ܐ
Western Syriac :ܣܝܳܡ̈ܶܐ
Root :ܣܡ
Eastern phonetic :' sia: mé
Category :noun
[Humanities]
English :printed matter / prints , printed media ;
French :la presse , les journaux , les informations imprimées ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܡ, ܣܘܡ, ܣܵܐܸܡ, ܣܵܝܸܡ, ܡܲܣܸܡ, ܣܝܵܡܝܼܕܵܐ, ܣܝܼܡ, ܣܵܐܹܡ ܒܐܵܘܹܐ, ܣܝܼܡܬܵܐ, ܣܝܵܡܵܐ

See also : ܡܓܲܠܹ̈ܐ, ܦܘܼܪܵܣܵܐ

Source : Bailis Shamun