Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܚܘܼܕܵܪܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܚܽܘܕܳܪܳܐ
Root :ܚܕܪ
Eastern phonetic :bi:t ḥu: ' da: da:
Category :noun
English :a promenade , a place for walking together / a place for strolling ;
French :un lieu de promenade , un promenoir ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܹܝܬ, ܚܘܼܕܵܪܵܐ, ܚܕܵܪܵܐ

See also : ܦܲܪܕܵܝܣܵܐ, ܒܝܹܬ ܛܘܼܝܵܠܵܐ, ܓܵܢܬܵܐ, ܒܹܝܬ ܚܘܼܕܵܪܵܐ, ܒܹܝܬ ܦܘܼܪܓܵܝܵܐ, ܛܲܐܲܠܬܵܐ

Source : Bailis Shamun