Eastern Syriac :ܡܥܲܗܕܵܢܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܥܰܗܕܳܢܺܝܬܳܐ
Root :ܥܗܕ
Eastern phonetic :m a da: 'ni: ta:
Category :noun
English :féminin de ܡܲܥܗܕܵܢܵܐ ;
French :féminin de ܡܲܥܗܕܵܢܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܗܕ

Source : Bailis Shamun