Eastern Syriac :ܝܪܝܼܟ݂ܵܐ ܦܘܼܡܵܚܬܵܐ
Western Syriac :ܝܪܺܝܟ݂ܳܐ ܦܽܘܡܳܚܬܳܐ
Eastern phonetic :' ri: ḥa: pu: ' ma:ḥ ta:
Category :adjective
[Human → Body]
English :see also ܛܦܝܼܚܵܐ / ܫܛܝܼܚܵܐ / ܡܓܲܪܓܚܵܐ : lying face down , prone , having the front or ventral surface downward , lying on one's belly ;
French :voir aussi ܛܦܝܼܚܵܐ / ܫܛܝܼܚܵܐ / ܡܓܲܪܓܚܵܐ / : sur le ventre , à plat-ventre , couché , face contre terre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܘܼܡܵܚܵܐ

See also : ܛܦܝܼܚܵܐ

Source : Bailis Shamun