Eastern Syriac :ܕܝܼܦܠܘܿܡܵܛܝܼܩܵܝܵܐ
Western Syriac :ܕܺܝܦܠܽܘܡܳܛܺܝܩܳܝܳܐ
Eastern phonetic :di: plu ma ṭi: ' qa: ia:
Category :adjective
[Government]
English :diplomatic , of diplomacy ;
French :diplomatique , de diplomatie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܝܼܦܠܘܿܡܵܛܝܼܩܵܝܬܵܐ

Source : Bailis Shamun

Origin : Greek