Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܩܸܦ̈ܠܹܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܩܶܦ̈ܠܶܐ
Root :ܩܦܠ
Eastern phonetic :bi:t ' qip lé
Category :noun
[City → Inn]
English :a tavern ;
French :une taverne ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܦܠ, ܒܹܝܬ ܩܸܦ̈ܠܹܐ, ܒܲܪ݇ܬ ܩܲܦ̈ܝܼܠܹܐ

See also : ܐܸܫܦܙܵܐ, ܟܲܪܘܵܢܣܵܪܵܐ, ܚܵܢ, ܚܲܪ݂ ܪܹܫܵܐ, ܦܘܼܬܩܵܐ, ܚܵܢܘܼܬܵܐ, ܒܲܝܬ ܡܲܕܵܢܹ̈ܐ, ܒܹܝܬ ܡܲܕܵܢܹ̈ܐ, ܡܲܝܚܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun