Eastern Syriac :ܒܲܪ݇ܬ ܩܲܦ̈ܝܼܠܹܐ
Western Syriac :ܒܰܪ݇ܬ ܩܰܦ̈ܺܝܠܶܐ
Root :ܩܦܠ
Eastern phonetic :bat qa ' pi: lé
Category :noun
[City → Inn]
English :a tavern ;
French :une taverne ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܦܠ, ܒܹܝܬ ܩܸܦ̈ܠܹܐ, ܩܲܦܝܼܠܵܐ

See also : ܐܸܫܦܙܵܐ, ܟܲܪܘܵܢܣܵܪܵܐ, ܚܵܢ, ܚܲܪ݂ ܪܹܫܵܐ, ܦܘܼܬܩܵܐ, ܚܵܢܘܼܬܵܐ, ܒܲܝܬ ܡܲܕܵܢܹ̈ܐ, ܒܹܝܬ ܡܲܕܵܢܹ̈ܐ, ܡܲܝܚܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun