Eastern Syriac :ܕܵܥܸܟ݂
Western Syriac :ܕܳܥܶܟ݂
Root :ܕܥܟ
Eastern phonetic :' da: i:ḥ
Category :verb
English :1) Maclean ; metaphor ; transitive and intransitive : swelling .... ; see also ܢܵܟܹܚ / ܫܵܟܹܢ / ܗܵܕܹܐ / ܫܵܠܹܐ / ܫܲܢܸܢ : to abate , to cool down , to die down , to die out / to go out , to fade , to fade away ; 2) Bailis Shamun ; intransitive ; see also ܕܲܥܸܟ݂ / ܫܵܗܹܐ / ܓܲܗܹܐ / ܦܵܐܹܓ݂ / ܟ̰ܵܡܹܥ / ܟ̰ܵܡܹܗ : fire, passion ... : to be extinguished , to go out , to cool / to blowout / to quench ;
French :1) Maclean ; métaphore ; transitif et intransitif : gonflement ... ; voir aussi ܢܵܟܹܚ / ܫܵܟܹܢ / ܗܵܕܹܐ / ܫܵܠܹܐ / ܫܲܢܸܢ : diminuer , baisser , tomber / s'atténuer , s'en aller peu à peu , disparaître , mourir tout doucement ; 2) Bailis Shamun ; intransitif ; voir aussi ܕܲܥܸܟ݂ / ܫܵܗܹܐ / ܓܲܗܹܐ / ܦܵܐܹܓ݂ / ܟ̰ܵܡܹܥ / ܟ̰ܵܡܹܗ : incendie, passion ... : être éteint , s'éteindre / s'étouffer , se refroidir ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܥܟ, ܕܥܵܟ݂ܵܐ, ܠܵܐ ܡܕܲܥܟ݂ܵܐ, ܠܵܐ ܡܕܲܥܲܟ݂ܬܵܐ, ܡܲܕܥܸܟ݂, ܕܵܥܸܟ݂, ܡܲܕܥܸܟ݂ܵܢܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ, ܡܕܲܥܟ݂ܵܢܵܐ, ܡܲܕܥܸܟ݂ܵܢܵܐ ܕܫܘܼܩܵܦܵܐ, ܡܕܲܥܟ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܕܥܸܟ݂ܵܢܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ, ܡܕܲܥܟܵܢܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ, ܕܲܥܘܼܟܹܐ, ܕܲܥܸܟ݂

See also : ܫܵܗܹܐ, ܫܗܵܝܵܐ, ܓܲܗܹܐ, ܓܲܗܘܼܝܹܐ, ܦܵܐܹܓ݂, ܦܝܵܓ݂ܵܐ, ܟ̰ܵܡܹܥ, ܟ̰ܡܵܥܵܐ, ܟ̰ܵܡܹܗ, ܟ̰ܡܵܗܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun