Eastern Syriac :ܣܘܼܒܵܠܵܐ ܡܡܲܫܚܵܐ
Western Syriac :ܣܽܘܒܳܠܳܐ ܡܡܰܫܚܳܐ
Root :ܣܒܠ
Eastern phonetic :su: ' ba: la: m ' maš ḥa:
Category :noun
[Trade]
English :a quota / a share / a proportional share ;
French :un quota , un contingent , une quote-part ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܒܠ, ܣܘܼܒܵܠܵܐ, ܡܡܲܫܚܵܐ

See also : ܡܢܵܬܵܐ ܡܣܲܩܲܡܬܵܐ

Source : Bailis Shamun