Eastern Syriac :ܪܹܫ ܕܸܟ݂ܪܵܐ
Western Syriac :ܪܶܫ ܕܶܟ݂ܪܳܐ
Root :ܪܫ
Eastern phonetic :' ri:š ' diḥ ra:
Category :noun
[Army → Weapons]
English :a siege weapon : a ram / a battering-ram ;
French :arme de siège : un bélier ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܟܪ, ܕܸܟ݂ܪܘܼܢܵܐ, ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ, ܪܹܝܫ ܕܸܟ݂ܪܵܐ, ܕܸܟ݂ܪܵܝܵܐ, ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܕܸܟ݂ܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܚܵܟܹܡ ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ, ܪܵܐܹܓ݂ ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ, ܕܸܟ݂ܪܵܐ

See also : ܡܲܢܓܲܢܝܼܩܵܐ

Source : Bailis Shamun