Eastern Syriac :ܡܩܲܕܡܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܡܩܰܕܡܳܢܳܐܺܝܬ
Root :ܩܕܡ
Eastern phonetic :mqad ma: ' na: i:t
Category :adverb
[Moral life → Feelings]
English :see also ܡܸܬܩܲܫܫܵܢܵܐܝܼܬ / ܡܲܛܐܒ݂ܵܢܵܐܝܼܬ / ܡܝܲܬܪܵܢܵܐܝܼܬ : rather , preferably , more readily / more willingly ;
French :voir aussi ܡܸܬܩܲܫܫܵܢܵܐܝܼܬ / ܡܩܲܕܡܵܢܵܐܝܼܬ / ܡܲܛܐܒ݂ܵܢܵܐܝܼܬ / ܡܝܲܬܪܵܢܵܐܝܼܬ : plutôt , de préférence / préférablement , par préfrérence ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܕܡ, ܩܲܕܝܼܡܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܵܝܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܘܼܬܵܐ, ܩܕܵܡܵܐ, ܩܲܕ݇ܡܵܐ, ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ, ܩܲܕܡܘܼܬܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܵܝܬܵܐ, ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܕܝܼܵܐ, ܩܘܼܕܡܵܐ, ܩܘܼܕܡܵܐܝܼܬ, ܩܲܕ݇ܡ, ܩܲܕ݇ܡ, ܩܕܵܡ ܟܵܘܸܬܪܵܐ, ܩܵܕ݂ܸܡ, ܩܹܕ݇ܡܘܼܬ݂ܵܐ

See also : ܡܸܬܩܲܫܫܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܩܲܕܡܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܵܠܘܿܢ, ܡܲܛܐܒ݂ܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܝܲܬܪܵܢܵܐܝܼܬ, ܒܡܲܚܲܒܬܵܐ ܥܲܠ

Source : Bailis Shamun