Eastern Syriac :ܡܵܠܘܿܢ
Western Syriac :ܡܳܠܽܘܢ
Eastern phonetic :' ma: lun
Category :adverb
[Moral life → Feelings]
English :see also ܡܸܬܩܲܫܫܵܢܵܐܝܼܬ / ܡܩܲܕܡܵܢܵܐܝܼܬ / ܡܲܛܐܒ݂ܵܢܵܐܝܼܬ / ܡܝܲܬܪܵܢܵܐܝܼܬ ;
French :voir aussi ܡܸܬܩܲܫܫܵܢܵܐܝܼܬ / ܡܩܲܕܡܵܢܵܐܝܼܬ / ܡܲܛܐܒ݂ܵܢܵܐܝܼܬ / ܡܝܲܬܪܵܢܵܐܝܼܬ ;
Dialect :Eastern Syriac

Source : Bailis Shamun