Eastern Syriac :ܡܲܛܐܒ݂ܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܡܰܛܐܒ݂ܳܢܳܐܺܝܬ
Root :ܡܛܒ݂
Eastern phonetic :maṭ wa: ' na: i:t
Category :adverb
[Moral life → Feelings]
English :see also ܡܸܬܩܲܫܫܵܢܵܐܝܼܬ / ܡܩܲܕܡܵܢܵܐܝܼܬ / ܡܝܲܬܪܵܢܵܐܝܼܬ : rather , preferably , more readily / more willingly ;
French :voir aussi ܡܸܬܩܲܫܫܵܢܵܐܝܼܬ / ܡܩܲܕܡܵܢܵܐܝܼܬ / ܡܝܲܬܪܵܢܵܐܝܼܬ : plutôt , de préférence / préférablement , par préférence ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܛܒ݂, ܡܲܛܐܒ݂ܵܐ

See also : ܡܸܬܩܲܫܫܵܢܵܐܝܼܬ

Source : Bailis Shamun