Eastern Syriac :ܒܗܸܦܟܵܐ
Western Syriac :ܒܗܶܦܟܳܐ
Root :ܗܦܟ
Eastern phonetic :b ' hip ka:
Category :adverb
[Moral life → Intelligence]
English :to the contrary , rather / instead , the other way round ;
French :au contraire , plutôt , à l'inverse , inversement ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܦܟ, ܗܵܦܘܿܟ݂ܵܐ, ܗܵܦܹܟ݂, ܗܦܟ, ܗܘܼܦܵܟ݂ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ, ܗܘܼܦܟ݂ܝܵܐ, ܗܲܦܟܵܝܵܐ, ܗܲܦܟܵܝܘܼܬܵܐ, ܗܸܦܟ݂ܝܘܼܬܵܐ, ܗܘܼܦܵܟ݂ ܦܘܼܥܵܠܵܐ, ܗܲܦܟܝܘܼܬܵܐ, ܗܲܦܟܵܝܘܼܬܵܐ, ܗܦܘܼܟܝܵܐ, ܗܦܘܼܟ݂ܝܵܐ, ܒܗܸܦܟܵܐ ܕ, ܒܗܸܦܟܵܐ, ܗܸܦܟܵܐ

Source : Bailis Shamun