Eastern Syriac :ܗܸܟܵ ܡܸܢܕܝܼ
Western Syriac :ܗܶܟܳ ܡܶܢܕܺܝ
Root :ܡܕܡ
Eastern phonetic :' hitš ' min di:
Category :pronoun
English :nothing , not anything ; .ܠܵܐ ܙܕܝܼ ܡܸܢ ܗܸܟ̃ ܡܸܢܕܝܼ : do not fear anything ;
French :rien ; .ܠܵܐ ܙܕܝܼ ܡܸܢ ܗܸܟ̃ ܡܸܢܕܝܼ : ne crains rien ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܢܡ, ܠܵܐ ܡܸܢܕܝܼ

Source : Other