Eastern Syriac :ܕܟ݂ܵܪܹ̈ܐ
Western Syriac :ܕܟ݂ܳܪ̈ܶܐ
Root :ܕܟ݂ܪ
Eastern phonetic :d ' ḥa: ré
Category :noun
[Moral life → Conscience]
English :plural of ܕܟ݂ܵܪܵܐ : memories , reminiscences , recollections ; ܝܵܕܹܥ ܕܡܸܢ ܕܟ݂ܵܪܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ : to know from / thanks to / by means of past memories ; ܛܵܒܹܥ ܒܸܕܟ݂ܵܪܹܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ : to look back on ancient memories / to reminisce ;
French :pluriel de ܕܟ݂ܵܪܵܐ : des réminiscences , les souvenirs / des souvenirs ; ܝܵܕܹܥ ܕܡܸܢ ܕܟ݂ܵܪܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ : connaître de par des souvenirs anciens / reconnaître ; ܛܵܒܹܥ ܒܸܕܟ݂ܵܪܹܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ : se plonger dans des souvenirs anciens / se tourner vers d'anciens souvenirs ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܟ݂ܪ, ܡܲܕܟ݂ܸܪ, ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ, ܥܒ݂ܵܕ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ, ܕܟ݂ܘܼܪܬܵܐ, ܕܘܼܟ݂ܪܘܼܢܝܵܐ, ܡܹܬܕܲܟ݂ܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܥܒ݂ܵܕ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ, ܕܵܟ݂ܸܪ, ܒܕܟ݂ܵܪܬܵܐ ܕܩܘܼܘܵܡܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ, ܕܟ݂ܵܪܹ̈ܐ, ܕܟ݂ܵܪܵܐ

Source : Bailis Shamun