Eastern Syriac :ܙܚܘܿܪܝܼܬܵܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܙܚܽܘܪܺܝܬܳܢܳܝܬܳܐ
Root :ܙܚܪ
Eastern phonetic :zḥu ri: ta: ' né ta:
Category :verb
[Colors]
English :feminine of ܙܚܘܿܪܝܼܬܵܢܵܝܵܐ : red , scarlet ;
French :féminin de ܙܚܘܿܪܝܼܬܵܢܵܝܵܐ : rouge , écarlate ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܚܪ, ܙܚܘܿܪܝܼܬܵܐ, ܙܚܘܿܪܝܼܬܵܢܵܝܵܐ

See also : ܣܘܼܡܵܩܵܐ, ܕܡܵܢܵܝܵܐ, ܣܵܡܘܿܩܵܐ, ܩܸܪܡܝܼܙ

Source : Bailis Shamun