Eastern Syriac :ܥܲܝܟ݂ ܚܕܵܕܵܐ
Western Syriac :ܥܰܝܟ݂ ܚܕܳܕܳܐ
Eastern phonetic :' èḥ ḥ ' da: da:
Category :noun
English :a double , a counterpart , a deadringer / a ringer / a doppleganger ; ܐܸܢ ܗܵܘܹܐ ܚܲܝܠܘܼܗ ܒܼܵܕܘܼܗ ܥܲܠ ܐܲܝܟ݂ ܚܕܵܕܘܼܗ، ܓܲܠܓܵܡܸܫ ܒܸܕ ܫܵܘܸܩ ܫܠܵܡܵܐ ܕܹܐ݇ܪܵܐ ܥܲܠ ܐܘܼܪܘܼܟ : if he is busy struggling against his double, Gilgamesh will allow peace to return to Uruk ;
French :un double , un sosie , une réplique ; ܐܸܢ ܗܵܘܹܐ ܚܲܝܠܘܼܗ ܒܼܵܕܘܼܗ ܥܲܠ ܐܲܝܟ݂ ܚܕܵܕܘܼܗ، ܓܲܠܓܵܡܸܫ ܒܸܕ ܫܵܘܸܩ ܫܠܵܡܵܐ ܕܹܐ݇ܪܵܐ ܥܲܠ ܐܘܼܪܘܼܟ : s'il est occupé à lutter contre son double Gilgamesh laissera la paix revenir à Ourouk ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܕ݂ܵܕ݂ܹܐ

Source : Other