Eastern Syriac :ܗܿܘ ܚܲܕ݇ܡܢܹܗ
Western Syriac :ܗܿܘ ܚܰܕ݇ܡܢܶܗ
Eastern phonetic :' hu ' ḥam né
Category :pronoun
English :masculine singular : that one / him ; ܡܘܼܕܝܼ ܡܸܚܝܼܬܹܠܵܗ ܒܪܹܫܵܐ݇ ܕܗܿܘ ܚܲܕ݇ܡܢܹܗ ؟ / ܡܘܼܕܝܼ ܡܚܝܼܬܹܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܫܐ݇ ܕܗܿܘ ܚܲܕ݇ܡܢܹܗ ؟ : what is the matter with him ?/ what got into him ? , what ails him ? / "what strikes the head of that one ?" ;
French :masculin singulier : celui-là / lui ; ܡܘܼܕܝܼ ܡܸܚܝܼܬܹܠܵܗ ܒܪܹܫܵܐ݇ ܕܗܿܘ ܚܲܕ݇ܡܢܹܗ ؟ / ܡܘܼܕܝܼ ܡܚܝܼܬܹܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܫܐ݇ ܕܗܿܘ ܚܲܕ݇ܡܢܹܗ ؟ : qu'est-ce qu'il lui prend à celui-là ? , quel est son problème à celui-là ? ;
Dialect :Eastern Syriac

Source : Other