Eastern Syriac :ܡܲܕܡܟ݂ܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܰܕܡܟ݂ܳܢܳܐ
Root :ܕܟ
Eastern phonetic :madm ' ḥa: na:
Category :noun
[Human → Sleep]
English :1) someone causing to sleep / putting to sleep ; 2) a hypnotist ;
French :1) un endormeur / quelqu'un qui fait dormir ; 2) un hypnotiseur , quelqu'un qui endort sous hypnose ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܓܢܲܛܝܼܣܵܝܵܐ, ܡܡܲܠܘܼܬ ܕܕܡܲܟ݂ܵܐ ܡܲܓܢܲܛܝܼܣܵܝܬܵܐ, ܡܲܕܡܟ݂ܵܢܵܐ ܡܲܘܠܸܕ ܫܸܢܬܵܐ, ܡܲܕܡܸܟ ܡܲܓܢܲܛܝܼܣܵܐܝܼܬ, ܕܡܵܟ݂ܵܐ ܡܲܓܢܲܛܝܼܣܵܝܵܐ, ܢܵܘܡܬܵܐ ܡܲܓܢܲܛܝܼܣܵܝܬܵܐ, ܛܘܼܒܵܥܵܐ ܡܲܓܢܲܛܝܼܣܵܝܵܐ, ܫܸܢܬܵܐ ܕܗܲܝܦܢܘܿܬܝܼܙܡ

Source : Other