Eastern Syriac :ܕܵܥܹܪ ܠ
Western Syriac :ܕܳܥܶܪ ܠ
Eastern phonetic :' da: i:r l
Category :verb
[Industry]
English :intransitive ; see also ܫܲܪܹܐ ܡܸܢ ܕܪܹܫ / ܫܵܩܹܠ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ : to resume / to start again after a pause , to continue following an interruption / ܕܵܥܹܪ ܠ ... ܡܸܢ ܒܲܬ݇ܪ ܫܠܵܝܬܵܐ ;
French :intransitif ; voir aussi ܫܲܪܹܐ ܡܸܢ ܕܪܹܫ / ܫܵܩܹܠ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ ܫܲܪܹܐ ܡܸܢ ܕܪܹܫ / ܫܵܩܹܠ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ : reprendre / recommencer après une pause / continuer après une interruption / ܕܵܥܹܪ ܠ ... ܡܸܢ ܒܲܬ݇ܪ ܫܠܵܝܬܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܫܵܩܹܠ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ, ܫܲܪܹܐ ܡܸܢ ܕܪܹܫ

Source : Bailis Shamun