Eastern Syriac :ܡܲܠܟܘܼܢܵܐ
Western Syriac :ܡܰܠܟܽܘܢܳܐ
Root :ܡܠܟ
Eastern phonetic :mal ' ku: na:
Category :noun
[Government]
English :see also ܫܲܠܝܼܛܵܐ : a prince ;
French :voir aussi ܫܲܠܝܼܛܵܐ : un prince ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܠܟ, ܡܵܠܘܿܟܵܐ, ܡܸܠܟܵܐ, ܡܵܠܘܿܟܘܼܬܵܐ, ܡܠܚ, ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܠܟܵܝܵܐ, ܡܲܠܟܝܼܙܕܸܩ, ܡܠܸܟ݂, ܡܲܠܟܘܿܢܵܐ, ܡܲܠܟܵܐ

See also : ܫܲܠܝܼܛܵܐ

Source : Other