Eastern Syriac :ܦܠܵܛܬܵܐ ܠܦܵܬܵܐ
Western Syriac :ܦܠܳܛܬܳܐ ܠܦܳܬܳܐ
Root :ܦܠܛ
Eastern phonetic :' plaṭ ta: l ' pa: ta:
Category :noun
[Human → Senses]
English :see also ܡܸܬܚܲܙܝܵܢܘܼܬܵܐ / ܓܸܠܝܵܢܵܐ / ܡܸܬܚܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ / ܡܲܒܝܲܢܬܵܐ : an apparition / an act of becoming visible / appearing / coming out , revealing self , an emergence from the shadows ... , showing up / cropping up ;
French :voir aussi ܡܸܬܚܲܙܝܵܢܘܼܬܵܐ / ܓܸܠܝܵܢܵܐ / ܡܸܬܚܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ / ܡܲܒܝܲܢܬܵܐ : une apparition / l'action de devenir visible , le fait de se montrer / de se révéler , une apparition au grand jour / une révélation au grand jour , une manifestation de soi de sa présence ... , une sortie de l'ombre, une émergence ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܠܛ, ܡܦܵܠܸܛ, ܦܵܠܸܛ, ܡܦܵܠܸܛ ܐܵܘܝܘܼܢ, ܦܠܵܛܵܐ, ܡܦܵܠܸܛ ܚܵܠܝܼܨ, ܦܵܠܘܿܛܹܐ ܙܵܓܲܝܹܐ, ܦܵܠܘܿܛܹܐ, ܙܵܓܹܐ ܦܵܠܘܼܛܹܐ, ܙܵܥܝܹܐ ܦܵܠܘܼܛܹܐ, ܦܠܵܛܵܐ ܡܕܘܼܟܬܵܐ, ܦܵܠܲܛܬܵܐ, ܦܠܝܼܛܵܐ, ܦܠܵܛܵܐ, ܦܵܠܸܛ, ܦܵܠܹܛ ܠܦܵܬܵܐ, ܦܵܠܹܛ, ܦܲܠܲܛܬܵܐ, ܦܠܵܛܬܵܐ, ܦܲܠܲܛܬܵܐ ܠܦܵܬܵܐ

See also : ܓܸܠܝܵܢܵܐ, ܡܸܬܚܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܒܝܲܢܬܵܐ, ܡܸܬܚܲܙܝܵܢܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun