Eastern Syriac :ܠܲܓܸܡ
Western Syriac :ܠܰܓܶܡ
Root :ܒܠܣ
Eastern phonetic :' bla: sa:
Category :verb
[Feeding]
English :see also ܒܵܠܹܣ / ܠܵܥܹܣ / ܐܵܟܹܠ : to masticate , to chew ;
French :voir aussi ܒܵܠܹܣ / ܠܵܥܹܣ / ܐܵܟܹܠ : mastiquer / mâcher ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܓܡ, ܠܲܓܘܼܡܹܐ

See also : ܒܵܠܹܣ, ܒܠܵܣܵܐ

Source : Bailis Shamun