Eastern Syriac :ܠܲܓܘܼܡܹܐ
Western Syriac :ܠܰܓܽܘܡܶܐ
Root :ܠܓܡ
Eastern phonetic :la ' gu: mi:
Category :verb
[Feeding]
English :see also ܒܵܠܹܣ / ܠܲܓܸܡ / ܠܵܥܹܣ / ܐܵܟܹܠ : to masticate , to chew ;
French :voir aussi ܒܵܠܹܣ / ܠܲܓܸܡ / ܠܵܥܹܣ / ܐܵܟܹܠ : mastiquer / mâcher ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܓܡ, ܠܲܓܸܡ

Source : Bailis Shamun