Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܡܲܕܡܟ݂ܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܡܰܕܡܟ݂ܳܐ
Root :ܕܡܟ݂
Eastern phonetic :bi:t ' madm ḥa:
Category :noun
[City → Hotel]
English :a bedroom ;
French :une chambre / une chambre à coucher , une pièce où dormir ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܡܟ, ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܕܡܵܟ݂ܵܐ, ܕܵܡܸܟ݂, ܡܲܕܡܸܟ݂, ܡܲܕܡܟ݂ܵܐ, ܡܲܕܡܟ݂ܵܐ ܕܙܲܪܥܵܐ, ܒܹܝܬ ܡܲܕܡܟ݂ܵܐ, ܡܲܕܡܟ݂ܵܐ, ܒܹܝܬ

See also : ܒܹܝܬ ܕܡܵܟ݂, ܒܝܹܬ݂ ܡܲܣܬܪܵܐ, ܒܹܝܬ݂ ܡܲܫܟܒ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun