Eastern Syriac :ܨܵܨܵܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܨܳܨܳܢ̈ܶܐ
Eastern phonetic :ṣa: ' ṣa: né
Category :noun
[Human → Body]
English :plural of ܨܵܨܵܐ : cheeks ; ܣܡܘܿܩܵܐ ܕܨܵܨܵܢܹ̈ܐ ܘܣܸܦ̈ܘܵܬܹܐ ܕܢܸܩ̈ܒܹܐ : red for the cheeks and lips of women / rouge ;
French :pluriel de ܨܵܨܵܐ : les joues ; ܣܡܘܿܩܵܐ ܕܨܵܨܵܢܹ̈ܐ ܘܣܸܦ̈ܘܵܬܹܐ ܕܢܸܩ̈ܒܹܐ : le rouge pour les joues ou les lèvres des femmes ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܨܵܨܵܐ, ܨܵܨܵܢܵܢܹ̈ܐ

Source : Bailis Shamun