Eastern Syriac :ܪܵܗܘܿܛܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܪܳܗܽܘܛܽܘܬܳܐ
Root :ܪܗܛ
Eastern phonetic :ra: hu ' ṭu: ta:
Category :noun
[Transport]
English :see also ܥܕܵܝܵܐ / ܡܲܪܕܝܼܬܵܐ / ܪܸܗܛܵܐ / ܪܸܚܛܵܐ : a run / running ;
French :voir aussi ܥܕܵܝܵܐ / ܡܲܪܕܝܼܬܵܐ / ܪܸܗܛܵܐ / ܪܸܚܛܵܐ : une course / la course / l'action de courir ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܗܛ, ܪܸܗܛܵܐ, ܪܵܗܹܛ, ܪܗܵܛܵܐ, ܪܗܵܒ݂ܬܵܐ

See also : ܥܕܵܝܵܐ, ܡܲܪܕܝܼܬܵܐ, ܪܸܚܛܵܐ

Source : Bailis Shamun