Eastern Syriac :ܥܵܒ݂ܸܪ ܠܒܪܘܿܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܥܳܒ݂ܶܪ ܠܒܪܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' a: wir ' l ' bru: tha:
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :1) expression ; see also ܟ̰ܵܐܸܪ / ܟܵܪܹܒ / ܡܵܚܹܐ ܠܕܝܼܕܒ݂ܵܐ : to be offended , to be angry , to make face , to pull a long face , to lour , to be grouchy , to become morose / to frown ; ܟܪܸܒܠܵܗܿ ܛܲܪܦܵܐ ܡܸܢ ܝܸܡܵܘܿܗܿ ܘܩܐܸܡܠܵܗܿ ܥܒ݂ܹܪܵܗܿ ܠܒܪܘܿܬ݂ܵܐ : Tarpa got angry with her mother and became morose ; 2) literal meaning ; sky, weather ... : to become overcast ; ܪܵܥܝܼܬ݂ܵܐ ܟܲܕ ܡܲܪܥܘܼܝܹܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠܥܸܙ̈ܵܘܿܗܿ ܒܡܲܪܸܥܝܵܐ ܥܪܹܐ ܠܵܗܿ ܕܘܼܢܝܹܐ ܘܝ݇ܗܘܼܒ݂ܠܵܗܿ ܠܡܸܛܪܵܐ. ܘܩܐܸܡܠܵܗܿ ܪܵܥܝܼܬ݂ܵܐ ܥܒ݂ܹܪܵܗܿ ܬܚܘܿܬ݂ ܚ݇ܕܵܐ ܒܪܘܿܬ݂ܵܐ ܗܲܠ ܟܠܹܠܹܗ ܡܸܛܪܵܐ : while the goat-girl were pasturing her goats suddenly the sky has became overcast than weather became rainy so she went under a cypress tree until the rain stopped ;
French :1) expression ; voir aussi ܟ̰ܵܐܸܪ / ܟܵܪܹܒ / ܡܵܚܹܐ ܠܕܝܼܕܒ݂ܵܐ : s'offenser , se fâcher , être offensé , être en colère / faire la grimace / faire la gueule , devenir morose / s'assombrir / se rembrunir ; ܟܪܸܒܠܵܗܿ ܛܲܪܦܵܐ ܡܸܢ ܝܸܡܵܘܿܗܿ ܘܩܐܸܡܠܵܗܿ ܥܒ݂ܹܪܵܗܿ ܠܒܪܘܿܬ݂ܵܐ : Tarpa se fâcha avec sa mère et s'assombrit ; 2) sens littéral ; ciel, climat ... : s'assombrir ; ܪܵܥܝܼܬ݂ܵܐ ܟܲܕ ܡܲܪܥܘܼܝܹܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠܥܸܙ̈ܵܘܿܗܿ ܒܡܲܪܸܥܝܵܐ ܥܪܹܐ ܠܵܗܿ ܕܘܼܢܝܹܐ ܘܝ݇ܗܘܼܒ݂ܠܵܗܿ ܠܡܸܛܪܵܐ. ܘܩܐܸܡܠܵܗܿ ܪܵܥܝܼܬ݂ܵܐ ܥܒ݂ܹܪܵܗܿ ܬܚܘܿܬ݂ ܚ݇ܕܵܐ ܒܪܘܿܬ݂ܵܐ ܗܲܠ ܟܠܹܠܹܗ ܡܸܛܪܵܐ : pendant que la chevrière faisait paître ses chèvres le ciel soudain s'assombrit puis il se mit à pleuvoir alors elle alla sous un cyprès jusqu'à ce que la pluie cesse ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܒܪ, ܥܵܒ݂ܸܪ, ܒܪܘܿܬ݂ܵܐ, ܡܵܚܹܐ

See also : ܪܵܥܝܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܪܥܘܼܝܹܐ, ܝܵܗܹܒ݂ ܠܡܸܛܪܵܐ, ܥܪܵܝܵܐ, ܡܲܪܸܥܝܵܐ, ܡܛܵܪܵܐ, ܒܪܘܿܬ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun