Eastern Syriac :ܕܝܼܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܕܺܝܢܳܝܳܐ
Root :ܕܢ
Eastern phonetic :di: ' na: ia:
Category :noun
[Religion]
English :see also ܬܵܘܕܝܼܬ݂ܵܢܵܝܵܐ / ܥܹܕ݇ܬܵܢܵܝܵܐ / ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ : sacred ;
French :voir aussi ܬܵܘܕܝܼܬ݂ܵܢܵܝܵܐ / ܥܹܕ݇ܬܵܢܵܝܵܐ / ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ : sacré ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܢ

See also : ܬܵܘܕܝܼܬ݂ܵܢܵܝܵܐ, ܥܹܕ݇ܬܵܢܵܝܵܐ, ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun