Eastern Syriac :ܓܪܸܡ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܓܪܶܡ ܡܳܘܬܒ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' grim ' mot wa:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :see also ܓܲܪܡܵܐ ܟܵܗܢܵܝܵܐ / ܓܪܸܡ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ : the sacrum ;
French :voir aussi ܓܲܪܡܵܐ ܟܵܗܢܵܝܵܐ / ܓܪܸܡ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ : le sacrum ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܲܪܡܵܐ, ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ, ܓܪܸܡ ܡܲܚܣܢܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun