Eastern Syriac :ܚܸܦܪܵܐ ܩܸܫܝܵܐ
Western Syriac :ܚܶܦܪܳܐ ܩܶܫܝܳܐ
Root :ܚܦܪ
Eastern phonetic :' ḥip ra: ' qi šia:
Category :noun
[Nature → Minerals]
English :see also ܦܲܪܙܠܵܐ : iron / iron ore ;
French :voir aussi ܦܲܪܙܠܵܐ : le minerai de fer / le fer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܦܪ, ܚܸܦܪܵܐ, ܩܸܫܝܵܐ

See also : ܦܲܪܙܠܵܐ

also ܦܪܸܙܠܵܐ

aussi ܦܪܸܙܠܵܐ

Source : Bailis Shamun