Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ
Root :ܥܗܕ
Eastern phonetic :bi:t u:h ' da: na:
Category :noun
English :see also ܒܹܝܬ ܥܸܕܵܢܹ̈ܐ / ܣܝܼܡܬܵܐ ܕܣܛܵܡܵܐ : a safe / a strong box to keep valuables safe ;
French :voir aussi ܒܹܝܬ ܥܸܕܵܢܹ̈ܐ / ܣܝܼܡܬܵܐ ܕܣܛܵܡܵܐ : un coffre-fort ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܗܕ, ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ, ܒܹܝܬ

Source : Bailis Shamun