Eastern Syriac :ܡܲܢܕܹܝܠܵܐ
Western Syriac :ܡܰܢܕܶܝܠܳܐ
Eastern phonetic :man ' di: la:
Category :noun
[Clothing]
English :see ܛܲܡܪܘܼܪܵܐ ; ܡܲܢܕܹܝܠܵܐ ܕܡܲܪܥ ܝܲܪܚܵܐ ܕܢܸܩܒ݂ܵܐ : a sanitary napkin ;
French :voir ܛܲܡܪܘܼܪܵܐ ; ܡܲܢܕܹܝܠܵܐ ܕܡܲܪܥ ܝܲܪܚܵܐ ܕܢܸܩܒ݂ܵܐ : une serviette pour les règles féminines , une serviette hygiénique ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܛܲܡܪܘܼܪܵܐ

Source : Bailis Shamun