Eastern Syriac :ܠܥܸܠ ܡܸܢ ܣܵܟ݂ܵܐ
Western Syriac :ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܣܳܟ݂ܳܐ
Root :ܣܘܟ
Eastern phonetic :l ' i:l min ' sa: ḥa:
Category :adjective
[Measures]
English :passing over the limits / excessive , abnormal ; ܓܗܝܼܠܘܼܬܵܐ ܠܥܸܠ ܡܸܢ ܣܵܟ݂ܵܐ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ : an excessive sexual craving in a male / satyriasis ;
French :qui dépasse les bornes / excessif , anormal ; ܓܗܝܼܠܘܼܬܵܐ ܠܥܸܠ ܡܸܢ ܣܵܟ݂ܵܐ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ : un désir sexuel excessif chez l'homme / le satyriasis ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܘܟ, ܣܟ, ܕܠܵܐ ܣܵܟ݂, ܣܵܟܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܢܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܢܵܝܵܐ, ܕܠܵܐ ܣܵܟ݂ܵܐ, ܣܟܐ, ܕܠܵܐ ܣܵܟ݂ܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܐܝܼܬ, ܣܝܵܟ݂ܵܐ, ܣܵܐܹܟ݂, ܡܸܣܬܲܝܟ݂ܵܐ, ܣܘܼܝܵܟ݂ܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ, ܠܣܵܟ݂ܵܐ ܡܬܲܚܡܵܐ, ܠܥܸܠ ܡܸܢ ܣܵܟ݂ܵܐ, ܣܵܟ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun