Eastern Syriac :ܡܲܪܝܸܚ
Western Syriac :ܡܰܪܝܶܚ
Root :ܪܚ
Eastern phonetic :' mar yiḥ
Category :verb
[Human → Senses]
English :1) transitive ; see also ܣܵܐܹܩ / ܪܲܚܪܸܚ / ܡܵܚܸܚ / ܡܲܡܸܚ : to smell / to scent , to sniff ; 2) figurative sense ; detective, clues ... ; see ܡܵܠܹܛ / ܒܵܨܹܐ / ܟܵܕܸܪ : to snoop around for (?) / to investigate (?) , to look or pry in a sneaking manner (?) ;
French :1) transitif ; voir aussi ܣܵܐܹܩ / ܪܲܚܪܸܚ / ܡܵܚܸܚ / ܡܲܡܸܚ ; chien de chasse ... : sentir / respirer une odeur , renifler , flairer , humer ; 2) sens figuré ; détective, enquêteur ... ; voir ܡܵܠܹܛ / ܒܵܨܹܐ / ܟܵܕܸܪ : fureter (?) , fouiner (?) , remuer les choses (?) , espionner (?) / fourrer son nez dans (?) ; , figurative sense ; detective, clues ... : to snoop around for (?) / to investigate (?) , to look or pry in a sneaking manner (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܝܚ, ܪܚ, ܪܹܝܚܵܢܵܐ, ܪܸܝܚܵܢܘܼܬܵܐ, ܪܲܝܗܵܐ, ܪܝܼܚܵܢܘܼܬܵܐ, ܪܝܼܚܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܪܸܝܚܵܐ, ܪܹܝܚܬܵܢܵܐ, ܡܪܝܼܚܵܢܘܼܬܵܐ, ܪܹܝܚܵܐ ܗܲܢܝܼܐܵܐ, ܡܲܪܝܸܚ, ܪܹܝܚܵܐ, ܡܲܪܝܘܼܚܹܐ

See also : ܣܵܐܹܩ, ܣܝܵܩܵܐ, ܪܲܚܪܸܚ, ܪܲܚܪܘܼܚܹܐ, ܪܲܚܪܸܚ, ܡܵܚܸܚ, ܡܚܵܚܵܐ, ܡܲܡܸܚ, ܡܲܡܘܼܚܹܐ

Source : Bailis Shamun