Eastern Syriac :ܚܵܟܵܐ
Western Syriac :ܚܳܟܳܐ
Root :ܚܟ
Eastern phonetic :' ḥa: ka:
Category :verb
[Human → Disease]
English :to itch , to have an uneasy sensation in the skin which inclines the person too scratch the parts affected , to scratch , to rub ;
French :avoir une démangeaison , démanger , (se) gratter , (se) frotter , (se) frictionner (?) ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac

Cf. ܚܟ, ܡܲܚܝܸܟ, ܚܸܟܬܵܐ, ܚܝܵܟܬܵܐ, ܚܝܼܘܿܟܵܐ, ܚܵܝܘܿܟܵܐ, ܚܵܝܟܘܿܘܹ̈ܐ, ܚܵܝܟܘܿ, ܚܵܐܹܟ, ܚܝܵܟܵܐ, ܚܝܵܟܵܐ, ܚܟܵܟܵܐ, ܚܟܵܟܵܐ, ܚܵܐܹܟ, ܚܝܵܟܵܐ

See also : ܦܪܵܟ݂ܵܐ, ܒܪܵܕܵܐ, ܒܪܵܩܵܐ, ܓܪܵܕܵܐ, ܚܪܵܓܵܐ, ܟܘܼܦܵܪܵܐ, ܠܚܵܐ, ܠܛܵܐ, ܡܪܵܕܵܐ, ܡܪܵܩܵܐ, ܡܪܵܛܵܐ, ܐܘܼܟ݂ܠܵܐ, ܐܸܟ݂ܠܵܐ, ܪܦܵܦܝܼܬܵܐ

Source : Oraham