Eastern Syriac :ܒܝܸܒܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ
Western Syriac :ܒܝܶܒܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ
Eastern phonetic :' bi: ba: d nah ra:
Category :noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :a dry river bed , a wadi ;
French :un lit de rivière asséché , un oued ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܝܼܒܢܲܗܪܵܐ, ܒܝܸܒܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ, ܒܝܸܒܵܐ

See also : ܫܲܛܵܐ

Source : Other

Origin : Akkadian