Eastern Syriac :ܬܹܐܢܵܐ ܦܲܟܝܼܗܬܵܐ
Western Syriac :ܬܶܐܢܳܐ ܦܰܟܺܝܗܬܳܐ
Eastern phonetic :' ti: na: pak ' ki:h ta:
Category :noun
[Country → Trees]
English :a sycamore ;
French :un sycomore ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܬܹܐܢܵܐ ܚܸܪܫܵܢܝܼܬܵܐ, ܬܸܬܵܐ, ܫܸܩܡܵܐ, ܬܘܼܬ݂ܵܐ, ܬܹܐܢܵܐ ܦܲܟܝܼܗܬܵܐ, ܦܲܟܝܼܗܵܐ, ܦܲܟܝܼܗܬܵܐ, ܦܵܟܹܐ, ܦܟܲܗ, ܬܹܐܬܵܐ ܦܲܟܝܼܗܬܵܐ, ܬܹܐܢܵܐ

See also : ܬܸܬܵܐ, ܫܸܩܡܵܐ, ܬܘܼܬ݂ܵܐ, ܓܘܼܡܝܼܙ

Akkadian : tittu : a fig ; tīnātu : figs

akkadien : tittu : une figue ; tīnātu : des figues