Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܒܘܼܠܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܒܽܘܠܳܐ
Root :ܒܘܠܐ
Eastern phonetic :' bi:t ' bu: la:
Category :noun
[Government]
English :see ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܵܠܘܿܟ݂ܹ̈ܐ ;
French :voir ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܵܠܘܿܟ݂ܹ̈ܐ ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac

Cf. ܒܘܠܐ, ܒܘܼܠܵܐ, ܒܘܼܠܹܘܛܵܐ

See also : ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܵܠܘܿܟ݂ܹ̈ܐ

Source : Bailis Shamun