Eastern Syriac :ܚܠܵܐ
Western Syriac :ܚܠܳܐ
Root :ܚܠܝ
Eastern phonetic :' ḥla:
Category :verb
[Human → Senses]
English :1) to sweeten , to dulcify , to sugar-coat ; 2) to become sweet , to become pleasant to the senses ;
French :1) adoucir , sucrer , édulcorer , dragéifier ; 2) devenir sucré / doux / agréable au goût ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܠܝ, ܡܲܚܠܘܼܝܹܐ, ܚܵܠܹܐ, ܚܸܠܝܵܐ, ܚܠܵܝܵܐ, ܡܲܚܠܝܵܢܵܐ, ܡܲܚܠܵܝܬܵܐ, ܡܲܚܠܸܥ, ܡܲܚܠܘܼܝܹܐ, ܚܲܠܥܲܬ, ܚܵܠܸܥ, ܡܲܚܠܵܥ݇ܝܬܵܐ, ܡܲܚܠܘܼܥܹܐ

Source : Oraham