Eastern Syriac :ܠܸܫܵܢܬܵܐ ܕܩܘܼܛܵܐ
Western Syriac :ܠܶܫܳܢܬܳܐ ܕܩܽܘܛܳܐ
Eastern phonetic :li ' ša:n ta: d ' qu: ṭa:
Category :noun
[Human → Body]
English :see ܟܲܠܬܵܐ / ܟܸܢܦܬܵܐ / ܓܠܲܥܬܵܐ / ܒܲܪ݇ܬ ܐܵܣܵܐ : clitoris ;
French :voir ܟܲܠܬܵܐ / ܟܸܢܦܬܵܐ / ܓܠܲܥܬܵܐ / ܒܲܪ݇ܬ ܐܵܣܵܐ : le clitoris ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܠܸܫܵܢܬܵܐ, ܕ, ܩܘܼܛܵܐ

also ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܩܘܼܛܵܐ

aussi ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܩܘܼܛܵܐ

Source : Bailis Shamun

Origin : Kurdish