Eastern Syriac :ܩܲܪܩܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܩܰܪܩܒ݂ܳܐ
Root :ܩܪ
Eastern phonetic :' qar qwa:
Category :noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :see ܪܩܵܩܵܐ / ܡܲܥܒܪܵܐ / ܓܵܘܫܵܐ ;
French :voir ܪܩܵܩܵܐ / ܡܲܥܒܪܵܐ / ܓܵܘܫܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܥܸܒܪܵܐ, ܫܵܘܸܪ, ܪܩܵܩܵܐ, ܡܲܥܒܪܵܐ, ܓܵܘܫܵܐ

Akkadian : nēbertu / nēburu : a ford

akkadien : nēbertu / nēburu : un gué

Source : Bailis Shamun