Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܡܲܪ̈ܓܵܢܝܵܬܹܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܶܐ
Eastern phonetic :bi:t mar ga: ' ni: té
Category :noun
[Religion]
English :see also ܫܟ݂ܝܼܢܬܵܐ / ܒܹܝܬ ܡܲܪ̈ܓܵܢܝܵܬܹܐ : a reliquary , a receptacle for relics / a shrine / a sepulchre / a sepulcher ;
French :voir aussi ܫܟ݂ܝܼܢܬܵܐ / ܒܹܝܬ ܡܲܪ̈ܓܵܢܝܵܬܹܐ : un reliquaire / une châsse , un coffret de reliques ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܹܝܬ, ܡܲܪܓܵܢܝܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܵܐ

See also : ܫܟ݂ܝܼܢܬܵܐ

Source : Bailis Shamun