Eastern Syriac :ܫܵܛܹܚ ܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ
Western Syriac :ܫܳܛܶܚ ܠܒ݂ܽܘܫ̈ܶܐ
Root :ܫܛܚ
Eastern phonetic :' ša: ṭi:ḥ ' lwu: ša:
Category :verb
[Clothing]
English :see also : ܫܵܛܹܚ ܓ̰ܘܼܠܹ̈ܐ : to hang up , to hang out , to hang clothes , to hang out the laundry , to hang out laundry , to hang out the laundry ; ܣܵܒ݂ܬܵܐ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ ܒܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵ‌ܐ ܚܐܸܦܠܵܗܿ ܘܡܣܹܠܵܗܿ ܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ ܒܵܬܪ ܗܵܕܵܐ ܫ̈ܛܝܼܚܝܼܠܵܗܿ : Grandma Elisheba, first (she) took a bath and did laundry then hanged them out ; ܣܵܒ݂ܬܵܐ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ ܫܛܸܚܠܵܗܿ ܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ : Grandma Elisheba has hung clothes / the laundry ;
French :voir aussi : ܫܵܛܹܚ ܓ̰ܘܼܠܹ̈ܐ : étendre le linge / accrocher les habits sur un fil à sécher , mettre à sécher en étalant au maximum ; ܣܵܒ݂ܬܵܐ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ ܒܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵ‌ܐ ܚܐܸܦܠܵܗܿ ܘܡܣܹܠܵܗܿ ܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ ܒܵܬܪ ܗܵܕܵܐ ܫ̈ܛܝܼܚܝܼܠܵܗܿ : Grand-Mère Elisheba a d'abord pris un bain et fait la lessive puis a étendu le linge ; ܣܵܒ݂ܬܵܐ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ ܫܛܸܚܠܵܗܿ ܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ : Grand-Mère Elisheba a étendu les habits / le linge ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܛܚ, ܡܲܫܛܵܚܵܐ, ܫܸܬܚܵܐ, ܫܛܝܼܚܵܐ, ܫܛܝܼܚܘܼܬܵܐ, ܫܬܵܚܵܐ, ܡܫܲܪܛܸܚ, ܫܛܵܚܵܐ, ܫܵܛܸܚ, ܫܵܛܹܚ

See also : ܡܣܐ, ܚܘܦ, ܬܵܠܹܐ

Source : Other