Eastern Syriac :ܩܪܝܼܒ݂ܛܵܐ
Western Syriac :ܩܪܺܝܒ݂ܛܳܐ
Eastern phonetic :qri: ' iu: ṭa:
Category :noun
English :see also ܩܪܝܼܦܛܵܐ / ܩܲܢܕܹܝܠܵܐ / ܢܲܦ̮ܛܹܝܪܵܐ / ܫܪܵܓ݂ܵܐ : a lamp ;
French :voir aussi ܩܪܝܼܦܛܵܐ / ܩܲܢܕܹܝܠܵܐ / ܢܲܦ̮ܛܹܝܪܵܐ / ܫܪܵܓ݂ܵܐ : une lampe ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܩܪܝܼܦܛܵܐ, ܢܲܦ̮ܛܹܝܪܵܐ, ܫܪܵܓ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun