Eastern Syriac :ܩܪܝܼܦܛܵܐ
Western Syriac :ܩܪܺܝܦܛܳܐ
Eastern phonetic :' qri:p ṭa:
Category :noun
English :see also ܩܪܝܼܒ݂ܛܵܐ / ܢܲܦ̮ܛܹܝܪܵܐ / ܫܪܵܓ݂ܵܐ : a lamp ;
French :voir aussi ܩܪܝܼܒ݂ܛܵܐ / ܩܪܝܼܦܛܵܐ / ܩܲܢܕܹܝܠܵܐ / ܢܲܦ̮ܛܹܝܪܵܐ / ܫܪܵܓ݂ܵܐ : une lampe ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܢܲܦ̮ܛܹܝܪܵܐ, ܫܪܵܓ݂ܵܐ, ܩܪܝܼܒ݂ܛܵܐ

Source : Bailis Shamun