Eastern Syriac :ܪܵܐܬܘܵܬܹ̈ܐ
Western Syriac :ܪܳܐܬܘܳܬ̈ܶܐ
Root :ܪܐܬܐ
Eastern phonetic :ra:t ' wa: té
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :plural of ܪܵܐܬܵܐ : lungs ;
French :pluriel de ܪܵܐܬܵܐ : les poumons / des poumons ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܐܬܐ, ܪܵܐܬܵܢܵܝܵܐ, ܪܵܐܬܵܢܵܐ, ܪܵܐܬܵܢܵܝܵܐ, ܪܵܬܵܐ, ܪܬܘܿܬܵܐ, ܪܲܬ݂, ܡܪܲܬܪܸܬ, ܪܵܐܬ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun